Gegevensbescherming

Hieronder willen wij u informeren over onze maatregelen op het gebied van gegevensbescherming. Het gebruik van de Eilbote-Online website is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene (die hieronder onder het begrip “betrokkene” valt) echter gebruik wil maken van de bijzondere diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. In het geval dat een dergelijke verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen vooraf de toestemming van de betrokken persoon. De verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, geboortedatum of telefoonnummer van een betrokkene) wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de overige bepalingen inzake gegevensbescherming van toepassing op Eilbote-Online (bijv. BDSG, TMG). Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om het doel, het type en de reikwijdte van de door ons verzamelde persoonsgegevens te verduidelijken en de betrokkenen te informeren over hun rechten in dit verband.

Eilbote-Online heeft als verwerkingsverantwoordelijke verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​zo goed mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op dit punt willen we u echter uitdrukkelijk bewust maken van het volgende: Een overdracht van gegevens van welke aard dan ook kan nooit absoluut worden beschermd, omdat er altijd veiligheidslacunes zijn die buiten onze invloedssfeer liggen. Absolute bescherming in de zin van zekerheid of garantie is nooit en in geen geval mogelijk, iedere internetgebruiker dient zich hiervan bewust te zijn. Tegen deze achtergrond bieden wij iedere betrokkene de mogelijkheid om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch of per post, persoonsgegevens aan ons door te geven.

Ons privacybeleid gebruikt termen die werden gebruikt door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen toen de AVG werd aangenomen en die dienovereenkomstig in de AVG zijn opgenomen. Het is ons verklaarde doel om zo gemakkelijk mogelijk te lezen en te begrijpen voor het grote publiek, evenals voor onze klanten, gebruikers en zakenpartners. Om dit doel te bereiken, hebben we vooraf de belangrijkste gebruikte definities op een rij gezet, die u ook kunt vinden in artikel 4 AVG.
 

1. Definities

· "Persoonlijke gegevens "      

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene ") betrekking hebben; Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name door toewijzing aan een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

· "Gegevensonderwerp "     

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

· "Verwerking "     

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

· "Beperking van verwerking "     

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

· "Profileren "     

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om de voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen , betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

· "Pseudonimisering "     

Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

· "(Voor gegevensverwerking) verantwoordelijke "     

(Voor gegevensverwerking) De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten.

· "Verwerker "     

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

· "Ontvanger "     

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door de genoemde autoriteiten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking;

· "Derde "     

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, naast de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.

· "Toestemming "      

De toestemming van de betrokkene is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsverklaring in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG en in overeenstemming met andere bepalingen die van toepassing zijn in de lidstaten van de EU met verwijzing naar de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Expreskoerier Boomgaarden Verlag GmbH

Winsener Landstrae 7e

D-21423 Winsen / Luhe OT Roydorf

Postbus 1263

D-21412 Winsen / Luhe

Telefoon: +49 (0) 4171/78 35 - 0

Fax: +49 (0) 4171/78 35 - 35

E-mail: verlag@eilbote-online.de

www.eilbote-online.de
 

3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Eilbote-Online:

Expreskoerier Boomgaarden Verlag GmbH

De functionaris voor gegevensbescherming

Winsener Landstrae 7e

D-21423 Winsen / Luhe OT Roydorf

Postbus 1263

D-21412 Winsen / Luhe

E-mail: datenschutz@eilbote-online.de

 

De betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming met vragen over gegevensbescherming in verband met persoonsgegevens, waarbij de wijze van contact naar goeddunken van de contactpersoon is.
 

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Elke keer dat de betrokkene wordt benaderd, verzamelt onze website een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden van de server. Kan daardoor worden vastgelegd

(1) het type browser dat wordt gebruikt, inclusief de versie ervan,

(2) de datum en tijd van toegang tot de website,

(3) de URL van de website van waaruit een toegangssysteem werd omgeleid naar onze website,

(4) de subwebsites die via een toegangssysteem naar onze website werden doorgestuurd,

(5) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,

(6) een IP-adres,

(7) de internetprovider van het toegangssysteem en

(8) andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt als verdediging tegen aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Eilbote-Online geen conclusies over de betrokkene als zodanig. Deze informatie is eerder nodig om:

(1) om de inhoud van onze website inclusief subpagina's zonder onderbreking te leveren en weer te geven,

(2) om de inhoud van onze website, inclusief subpagina's, te optimaliseren en om ervoor te adverteren,

(3) om de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website ook te waarborgen

(4) Om wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een aanval op onze informatietechnologiesystemen.

Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden enerzijds statistisch geëvalueerd door Eilbote-Online en bovendien met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk het best mogelijke beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen . De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die actief door een betrokkene worden verstrekt.
 

5. Cookies

De website van Eilbote-Online maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die om technische redenen via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en daar worden opgeslagen.

De overgrote meerderheid van internetsites en webservers gebruikt tegenwoordig cookies, waarbij het grootste aantal van deze cookies een zogenaamde cookie-ID bevat. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere browsers die andere cookies bevatten. Door cookies te gebruiken, kan Eilbote-Online de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Cookies dienen om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren ten behoeve van de gebruiker en gebruiksvriendelijkheid. Cookies stellen ons in staat om de bezoeker van onze website te herkennen en zo het gebruik van onze website voor bezoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bij het gebruik van cookies hoeven de toegangsgegevens niet opnieuw te worden ingevoerd, omdat de door de website en op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen cookie dit herkent en uitvoert. De winkelwagenfunctie van onze online winkel onthoudt ook de artikelen die een klant al in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst, waardoor de winkelervaring wordt verbeterd en de gebruiker minder tijd nodig heeft.
 

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de door hem gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Reeds geplaatste cookies kunnen actief en tijdonafhankelijk worden verwijderd via de gebruikte internetbrowser. Indien betrokkene de toestemming voor het plaatsen van cookies in de internetbrowser deactiveert, willen wij u erop wijzen dat het in dat geval mogelijk is dat niet alle functies en diensten van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Aumago

Eilbote-Online werkt samen met Aumago GmbH ("Aumago"), Berlijn, een doelgroepmarketeer. Aumago maakt gebruik van zogenaamde cookies, een tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van de computer. Pseudonieme gebruiksgegevens worden verzameld in de vorm van cookie-ID's en advertentie-ID's zonder IP-adressen in de cookie. De cookie-ID en advertentie-ID's zonder IP-adres zijn niet voldoende om een ​​natuurlijke persoon achter een browser/gebruiker te identificeren. Op basis van het surfgedrag van de gebruiker (bezochte website, categorieën, productpagina's) neemt Aumago een interesse in een specifieke B2B-sector op en gebruikt deze informatie namens Eilbote-Online om meer gerichte, op het gebruik gebaseerde online advertenties te sturen. In dit verband kunnen de cookies worden gesynchroniseerd met andere platforms met behulp van zogenaamde cookie-matching. De matching kan bijvoorbeeld plaatsvinden voor: Google, Doubleclick, Adition, Appnexus, Mediamath, The Trade Desk, Adform, Active Agent, yieldlab. De cookies zijn ofwel Aumago-cookies of cookies van serviceproviders die Aumago gebruikt, zoals The ADEX GmbH, Berlijn. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen de relevante cookie-tracking via de volgende link dmp.theadex.com/donttrack/1 wordt een zogenaamde opt-out-cookie geplaatst. De opt-out-cookie gaat ervan uit dat een instelling in de browser het opslaan van cookies niet verhindert of de cookie verwijdert. Na het verwijderen van de opt-out-cookie moet de gebruiker het bezwaar herhalen. Als alternatief kan de gebruiker de cookies direct in de browser verwijderen, zijn browserinstellingen vanaf het begin op Do-not-track zetten of zijn cookievoorkeuren beheren op www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Als u informatie wilt ontvangen over de informatie die in uw cookie is opgeslagen, stuur ons dan uw cookie-ID.

DoubleClick for Publisher

We gebruiken "DoubleClick", een online marketingtool van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen: "Google") op onze website. DoubleClick maakt onder andere gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke webbrowser worden getoond. Dit kan voorkomen dat advertenties meerdere keren worden getoond. DoubleClick kan de cookie-ID's ook gebruiken om zogenaamde conversies vast te leggen die betrekking hebben op advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een DoubleClick-advertentie ziet en later dezelfde webbrowser gebruikt om naar de website van de adverteerder te gaan en daar iets te kopen. Volgens Google bevatten bovengenoemde cookies geen persoonsgegevens. Door DoubleClick te gebruiken, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google worden verzameld door het gebruik van DoubleClick. Voor zover wij weten, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u een gebruikersaccount bij Google heeft en geregistreerd bent, kan Google het bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres te weten komt en opslaat.

 

6. Registratie op de Eilbote-Online website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens aan Eilbote-Online worden doorgegeven, vindt u in het invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. Door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik en voor onze eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene overdragen aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld pakket- of vervoersdienstverleners. Ook mag deze derde de op deze manier verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor intern gebruik gebruiken, waarbij dit dan toerekenbaar is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Een verdere overdracht van persoonsgegevens aan derden vindt niet of alleen plaats als de betrokkene uitdrukkelijk heeft ingestemd met de overdracht. Een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats, tenzij de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Door registratie op onze website worden ook het IP-adres dat door de internetprovider aan de betrokkene is toegewezen, de datum en tijd van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, deze gegevens door te geven aan de rechtshandhavingsinstanties om strafbare feiten te onderzoeken en te vervolgen. Deze gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot het doorgeven ervan of de doorgifte kan dienen voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens stelt ons in staat om de betrokkene inhoud of diensten, zoals goederen of diensten, aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen hebben te allen tijde de mogelijkheid om de oorspronkelijk tijdens de registratie ingevoerde persoonlijke gegevens te wijzigen, corrigeren of volledig te verwijderen. Op verzoek zullen wij een betrokkene op elk moment informatie verstrekken over welke persoonlijke gegevens over hem worden opgeslagen. Wij corrigeren of verwijderen persoonsgegevens op verzoek of mededeling van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is met betrekking tot het verzoek tot verwijdering.
 

7. Abonnement op de nieuwsbrief met expresbezorging en tracking met "CleverReach "

Op de website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het hiervoor gebruikte invoermasker laat zien welke persoonsgegevens worden verzameld bij het bestellen van de nieuwsbrief.

Eilbote-Online informeert haar klanten regelmatig over de aanbiedingen van het bedrijf door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan over het algemeen alleen door de betrokken persoon worden ontvangen als deze over een geldig e-mailadres beschikt en zich heeft aangemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is ingevoerd voor de verzending van de nieuwsbrief met behulp van de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. De betrokkene die zich met zijn e-mailadres heeft geregistreerd (single opt-in) krijgt de mogelijkheid om zijn inschrijving te bevestigen door middel van een daaropvolgende bevestigingsmail. Als de betrokkene de registratie nogmaals per e-mail bevestigt, is de dubbele opt-in voltooid. De dubbele opt-in-procedure is bedoeld om bescherming te bieden tegen spam en om ons, als afzender van e-mails met commerciële of reclame-inhoud, rechtszekerheid te bieden, aangezien het verzenden van ongevraagde commerciële e-mails buiten zakelijke relaties niet is toegestaan onder het mededingingsrecht.

Eilbote-Online gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de nieuwsbriefverzending kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren. Er kan onder meer worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een eerder gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse door de CleverReach-nieuwsbrief is beschikbaar op: www.cleverreach.com/de/funktion/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. In elk nieuwsbriefbericht voorzien we hiervoor een link. U kunt zich ook rechtstreeks bij de verantwoordelijke afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de CleverReach-servers nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De betrokkene kan meer details vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van CleverReach op: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Met CleverReach hebben wij een overeenkomstige verwerkersovereenkomst gesloten.

Het abonnement op de nieuwsbrief en de toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens kunnen op elk moment informeel worden ingetrokken door de betrokkene. In elke nieuwsbrief is een overeenkomstige link opgenomen om de toestemming in te trekken, maar elke andere informele communicatie is ook voldoende.
 

8. Nieuwsbrief volgen

De Eilbote-Online-nieuwsbrieven bevatten afbeeldingen van één pixel, een kleine afbeelding die is ingesloten in de verzonden e-mail en onzichtbaar voor de gebruiker. Het doel is om een ​​analyse mogelijk te maken om een ​​statistische meetbaarheid te krijgen van het succes of falen van onze online marketingcampagnes. Hierdoor kan worden bepaald of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en op welke links in de e-mail door de betrokkene is geklikt.

De persoonlijke gegevens die via de één-pixelafbeeldingen in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door ons opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven te verbeteren. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven. Betrokken personen kunnen de hiervoor gegeven toestemmingsverklaring te allen tijde intrekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens verwijderd. Het afmelden van het nieuwsbriefabonnement zal door Eilbote-Online worden opgevat als een herroeping.
 

9. Contactmogelijkheden via de website

De website van Eilbote-Online bevat informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt. Als een betrokkene contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden alleen opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene.
 

10. Reageerfunctie op de website

Eilbote-Online biedt gebruikers van de website de mogelijkheid om individuele reacties op individuele (blog)berichten achter te laten. Een blog is een website die meestal openbaar is en waarop een of meer mensen gedachten kunnen plaatsen of opschrijven. Deze kunnen op hun beurt meestal door derden worden becommentarieerd.

Deze pagina gebruikt het DISQUS-platform voor de reactiefunctie, bijvoorbeeld op blogposts. DISQUS is een online openbaar platform voor het delen van opmerkingen waar gebruikers kunnen inloggen en profielen kunnen maken om deel te nemen aan gesprekken met gelijkgestemde mensen en te genieten van een interactieve ervaring. Het DISQUS-commentaarsysteem wordt geleverd door DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3 San Francisco, California-94105, VS.

DISQUS is een interactief commentaarsysteem waarmee de gebruiker met slechts één registratie commentaar kan geven op alle internetaanbiedingen die DISQUS als commentaarsysteem gebruiken. Met DISQUS kunt u inloggen via uw eigen DISQUS-gebruikersaccount ( "Account ”) of via bestaande gebruikersaccounts op Facebook, Twitter en Google Plus. Het maken van opmerkingen zonder registratie en login (as"Gast ”) is mogelijk, maar dan zijn sommige functies niet beschikbaar. U kunt meer informatie over Disqus en zijn functies vinden op www.disqus.com.

De door betrokkene ingevulde gegevens (zoals opmerking, naam en e-mailadres) worden door DISQUS verwerkt en opgeslagen op systemen van DISQUS. De gebruiksvoorwaarden van DISQUS en informatie over gegevensbescherming zijn van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken van de relevante gegevens, die te vinden zijn op help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy en https : //help.disqus .com / klant / portal / artikelen / 466260-servicevoorwaarden.

Als de betrokkene zich registreert via zijn Facebook-, Twitter-, Google+-account, kunnen ook gegevens door deze providers worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Details zijn te vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende aanbieder. Als de betrokkene zijn gebruikersaccount inclusief persoonlijke gegevens bij DISQUS volledig wil verwijderen, kan dit via de volgende link: help.disqus.com/customer/portal/articles/472013-deleting-your-account.

Als de betrokkene opmerkingen schrijft en er een profiel voor aanmaakt, wordt DISQUS gebruikt door de betrokkene. Dit betekent dat de profielgegevens en het IP-adres van de betrokkene naar dit bedrijf worden verzonden en op de servers van dit bedrijf in de VS worden opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Betrokkene kan dit vermijden door geen gebruikersprofiel aan te maken bij DISQUS.
 

11. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Eilbote-Online verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit gebeurt door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, werd verstrekt. Zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is of een door de wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 

12. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging   

Elke betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke een bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie   

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde gratis informatie van de verantwoordelijke te ontvangen in de vorm van een kopie van de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Indien dit het geval is, moet de betrokkene informatie krijgen over de volgende informatie:

§ de verwerkingsdoeleinden 

§ de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt 

§ de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties 

§ Indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur 

§ het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking 

§ het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

§ indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens 

§ het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene 

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending. Indien de betrokkene de aanvraag elektronisch indient, moet de informatie in een gangbaar elektronisch formaat beschikbaar worden gesteld.

c) Recht op rectificatie   

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om onverwijld onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te corrigeren. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)   

Elke persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens wordt betrokken, heeft het recht van de verantwoordelijke te eisen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

§ De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn. 

§ De betrokkene trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. 

§ De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG. 

§ De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 

§ Het wissen van persoonsgegevens waaraan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten moet voldoen, is onderhevig aan kosten. 

§ De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG. 

Ten behoeve van verwijdering kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. Aan het verzoek tot verwijdering wordt dan direct gevolg gegeven.

Indien de persoonsgegevens door Eilbote-Online openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zal Eilbote-Online passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat een betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Het bijbehorende verzoek wordt dan direct ingewilligd.

e) Recht op beperking van de verwerking   

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

§ De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. 

§ De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken. 

§ De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

§ De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. 

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonlijke gegevens die op Eilbote-Online zijn opgeslagen, wil aanvragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid    

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

§ de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG 

en

§ de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures. 

Bovenstaande geldt echter niet indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of plaatsvindt in de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1, AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en als dit niet het geval dat de rechten en vrijheden van andere personen worden geschonden.

g) Recht van bezwaar   

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Eilbote-Online zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om te doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als Eilbote-Online persoonsgegevens verwerkt om direct mail uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door Eilbote-Online voor direct marketingdoeleinden, zal Eilbote-Online de persoonsgegevens van Eilbote-Online niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke medewerker van Eilbote-Online. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering   

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem of haar heeft of op vergelijkbare wijze significante gevolgen voor hen heeft, op voorwaarde dat de beslissing

§ niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of 

§ toegestaan ​​is op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om de rechten en vrijheden evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te vrijwaren of   

§ vindt plaats met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. 

Indien de beslissing noodzakelijk is om een ​​overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke te sluiten of uit te voeren, of indien deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Eilbote-Online passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden evenals de de legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke te verkrijgen, een eigen standpunt naar voren te brengen en de beslissing aan te vechten.

i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming     

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. In dat geval kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 

13. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website is Google AdSense geïntegreerd. Dit is een online dienst waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die op sites van derden worden weergegeven, selecteert om overeen te komen met de inhoud van de respectievelijke site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van internetgebruikers mogelijk (targeting verwijst naar de exacte doelgroep die wordt aangesproken in online marketing), die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen aan te maken.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website te integreren. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Het gebruik van onze website kan worden geanalyseerd door het plaatsen van de cookie. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google AdSense-component Om gegevens naar Alphabet Inc. te verzenden met het oog op online adverteren en facturering van commissies. Hierdoor krijgt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te begrijpen en om vervolgens commissieadministratie mogelijk te maken. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een overeenkomstige instelling van de internetbrowser zou dan kunnen voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst en een reeds geplaatste cookie kan altijd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. 

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, die ook het IP-adres omvat en die nodig is voor de registratie en facturering van de weergegeven advertenties, verzonden naar Alphabet Inc. in de VS. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de VS. Alphabet Inc. kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Verdere uitleg over Google AdSense vindt u onder de link www.google.de/intl/de/adsense/start/.
 

14. bepalingen inzake gegevensbescherming voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics

Op deze website is het onderdeel Google Analytics, een webanalysedienst (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies, verblijfsduur en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een bezoeker van internetpagina's op verschillende apparaten te analyseren.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het gebruik van Google Analytics is bedoeld om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren en ons in staat te stellen om vervolgens door Google verkregen gegevens en informatie te ontvangen van Google in de vorm van online rapporten die de activiteiten op onze website tonen om verder gebruik van onze website om gerelateerde diensten te leveren of te verbeteren. De informatie over het gebruik van deze website die wordt verkregen door een cookie die is ingesteld door Google Analytics op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze website door de verantwoordelijke persoon te activeren, wordt het IP-adres van de betrokkene vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de EU of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het (in uitzonderlijke gevallen volledige) IP-adres van de internetverbinding die door de betrokken persoon wordt gebruikt, verzonden naar Google in de VS. Deze persoonsgegevens worden door Google in de VS opgeslagen, waarbij deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al weergegeven, altijd door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies, zodat Google in dit geval wordt verhinderd een cookie op het informatietechnologiesysteem van de gegevenssubjecten. Een reeds geplaatste cookie kan altijd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Het is ook mogelijk om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en dus om dit te voorkomen.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften vindt u op: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

www.google.com/analytics/terms/de.html

www.google.com/intl/de_de/analytics/
 

15. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google AdWords

Google AdWords is ook geïntegreerd, een online advertentieservice waarmee advertenties met specifieke zoekwoorden in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google kunnen worden geplaatst, zodat onze website kan worden getarget door gebruikersrelevante advertenties op internetpagina's van derden weer te geven. -partijbedrijven worden geadverteerd en dat ze verschijnen in de zoekresultaten van Google en dat advertenties van derden worden weergegeven op onze website.

De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Als een betrokkene via een Google-advertentie de weg naar onze website vindt, wordt er door Google ook een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Deze verliest zijn geldigheid na 30 dagen. De cookie, die nog steeds geldig is, kan worden gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's (bijvoorbeeld het winkelwagentje in ons online winkelsysteem) op onze website zijn bezocht. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Als AdWords-klant zijn cookies niet te volgen via de website. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Dit vertelt de verantwoordelijke persoon het totale aantal gebruikers dat op zijn advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Eilbote-Online ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de VS, waar ze ook worden opgeslagen en mogelijk aan derden worden doorgegeven. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven onder paragraaf 15 al weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
 

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website hebben wij componenten van het sociale Facebook-netwerk geïntegreerd. Een sociaal netwerk stelt gebruikers in staat om met elkaar te communiceren en met elkaar te communiceren in de virtuele ruimte. Het dient als platform voor de uitwisseling van meningen, ervaringen en (persoonlijke of bedrijfsgerelateerde) informatie. Facebook stelt zijn gebruikers onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's of video's te uploaden en te netwerken met andere gebruikers.

Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betrokken persoon automatisch door de betreffende plug opgeroepen -in om de download van de bijbehorende Facebook-component van Facebook weer te geven. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt, waarbij deze informatie door Facebook wordt verzameld en toegewezen aan het respectievelijke Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, als de betrokkene commentaar geeft op een inhoud, zal Facebook deze informatie toewijzen aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en deze persoonlijke gegevens opslaan. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door niet in te loggen op zijn Facebook-account voordat hij onze website oproept.

De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn, die beschikbaar is op de-de.facebook.com/about/privacy/, is bedoeld om informatie te verstrekken over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen.

Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins kan worden bekeken op developers.facebook.com/docs/plugins/.
 

17. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website is ook de dienst Twitter geïntegreerd. Twitter is een zogenaamde microblogdienst waarop gebruikers telegramachtige korte berichten (tweets) kunnen publiceren en verspreiden. Een tweet kan zowel hashtags (met #), links (als URL), verwijzingen naar andere gebruikersprofielen (met @) als afbeeldingen (als URL of direct ingevoegd) en locaties bevatten. Tweets worden primair getoond aan de volgers van een gebruiker, maar via hashtags of links/retweets kan ook een breder publiek worden bereikt, namelijk mensen die niet ingelogd zijn op Twitter.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

De Twitter-component is geïntegreerd om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden en uiteindelijk om onze bezoekersaantallen door deze distributie te verhogen. Telkens wanneer deze website (inclusief subpagina's) wordt bezocht en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component gevraagd om een ​​weergave van de betreffende Twitter-component te downloaden van Twitter. Daarbij krijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Als ze tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, registreert Twitter bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf welke specifieke subpagina van onze website is bezocht. Door interactie met de Twitter-knop op onze website, worden de overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en opgeslagen en verwerkt door Twitter als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Twitter als hij toegang heeft tot onze website . Dit kan worden voorkomen door het Twitter-account niet te activeren voordat u onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter en aanvullende informatie over de Twitter-knoppen kunnen worden bekeken op twitter.com/privacy of about.twitter.com/de/resources/buttons.

 

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Pinterest

Componenten van Pinterest zijn ook geïntegreerd. Pinterest is een sociaal netwerk (zie voor de term sociaal netwerk paragraaf 16). Met name Pinterest stelt zijn gebruikers onder meer in staat om afbeeldingen (afzonderlijke afbeeldingen of hele reeksen afbeeldingen) en hun beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinning) te publiceren, die op hun beurt door andere gebruikers kunnen worden gedeeld of becommentarieerd.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen waarop een Pinterest-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betrokkene automatisch door de betreffende Pinterest-component geïnstrueerd om een ​​weergave van de overeenkomstige Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Pinterest kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het bezoek welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. De Pinterest-component wijst deze informatie toe aan het respectievelijke Pinterest-account van de betrokkene. Hetzelfde geldt in het geval dat de betrokkene op een Pinterest-knop klikt die op onze website is geïntegreerd. In deze gevallen slaat Pinterest deze persoonsgegevens op. Pinterest ontvangt via de Pinterest-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Pinterest. Dit kan worden voorkomen als de betrokkene niet tegelijkertijd is ingelogd op Pinterest.

Pinterest heeft zijn eigen privacybeleid gepubliceerd, dat beschikbaar is op about.pinterest.com/privacy-policy. Het bevat informatieverwerking van persoonsgegevens; Meer informatie over Pinterest is te vinden op pinterest.com.
 

19. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google+

De Google+ knop is als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk (zie voor de term sociaal netwerk paragraaf 16). Met name Google+ stelt gebruikers onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's en video's te uploaden en te netwerken en te communiceren met andere gebruikers.

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser van de betrokkene automatisch een weergave van de bijbehorende Google+-knop van Google via de respectievelijke Google+-knop. Daarbij krijgt Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op de onze, welke specifieke subpagina is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google +1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard.

Een Google +1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens (bijv. naam) van de betrokkene en de daarin opgeslagen foto in andere Google-diensten gebruikt, bijvoorbeeld de zoekresultaten van Google, de Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites, worden opgeslagen en openbaar toegankelijk gemaakt. Ook is het voor Google mogelijk om uw bezoek aan deze website te koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Via de Google+-knop ontvangt Google altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als hij tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Google+, ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens aan Google worden doorgegeven, kan dit worden voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google +1-knop vindt u op developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

20. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website hebben we ook componenten van YouTube geïmplementeerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee gratis videoclips kunnen worden geplaatst (geüpload) en andere gebruikers deze video's gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betrokken persoon automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een ​​weergave van de betreffende YouTube-component te downloaden van YouTube.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectievelijke YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als hij tegelijk met onze website ingelogd is op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet gewenst is, kan de overdracht worden voorkomen door het feit dat de betrokkene zich afmeldt bij zijn YouTube-account voordat hij onze website oproept of helemaal niet inlogt.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsvoorschriften, die beschikbaar zijn op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, kunnen informatie geven over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google. Meer informatie over YouTube als zodanig is te vinden op www.youtube.com/yt/about/de/
 

21. Gegevensbeschermingsbepalingen bij de toepassing en het gebruik van Aumago GmbH

Eilbote-Online werkt samen met Aumago GmbH ("Aumago "), Berlin, een doelgroep marketeer. Aumago maakt gebruik van zogenaamde cookies, een tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van de computer. Pseudoniem gebruik van gegevens worden verzameld in de vorm van een cookie-ID's en advertentie-ID's. Bovendien k worden gebruikt Gebruikmakend zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden ze anoniem gered door het schrappen van het laatste nummer te blokkeren. Op basis van het surfgedrag van de gebruiker (bijv bezochte website, categorieën, productpagina's, gelezen inhoud), Aumago gaat uit van een belang in een specifieke B2B-industrie of onderwerpen en gebruikt deze informatie namens Eilbote-Online om te voorzien in gerichte, het gebruik op basis van online reclame om deze gebruikers de controle van de Internet. In dit opzicht kunnen de cookies worden gesynchroniseerd met andere technologische platforms met behulp van wat bekend staat als de cookie matching. De huidige lijst van overeenkomstige partners is te vinden onder de volgende link. De cookies zijn ofwel Aumago cookies of cookies van dienstverleners die Aumago toepassingen, zoals The ADEX GmbH of de B2B-Media Group EMEA GmbH. De gebruiker kan opt-out op elk gewenst moment en dus object naar de betreffende cookies volgen: ADEX opt-out link B2B Media Group opt-out link. Hiermee wordt een zogenaamde opt-out cookie. De opt-out-cookie vereist dat een instelling in de browser het opslaan van cookies niet verhinderen of de cookie verwijdert. Na het verwijderen van de opt-out-cookie, moet de gebruiker het bezwaar te herhalen. Als alternatief kan de gebruiker de cookies direct in de browser te verwijderen, zet de browser instellingen Do-not-spoor vanaf het begin of het beheren van hun cookievoorkeuren hier. Wilt u informatie ontvangen over de in uw cookie opgeslagen informatie, ofwel stuur ons uw cookie-id of Aumago GmbH, Savignyplatz 9/10, 10623 Berlin of privacy@aumago.com."
 

22. Gegevensbeschermingsbepalingen voor PayPal als betalingsmethode

Op deze website hebben we componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, dit zijn virtuele privé- of zakelijke rekeningen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen met creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt altijd beheerd via een e-mailadres. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces "PayPal" als betalingsmogelijkheid selecteert in onze online winkel, worden gegevens automatisch naar PayPal verzonden. Door voor deze betalingsmethode te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Om een ​​koopovereenkomst te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot het respectieve aankoopproces met het oog op betalingsverwerking en fraudepreventie noodzakelijk. Eilbote-Online zal persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een gerechtvaardigd belang is. De persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke persoon worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus voor identiteits- en kredietcontroles. PayPal kan persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens het bedrijf moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens jegens PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking. 

De gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn te vinden op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 

23. Gegevensbeschermingsbepalingen voor Sofortüberweisung als betaalmethode

We hebben componenten van Sofortüberweisung op deze website geïntegreerd. Sofortüberweisung is een online betalingsdienstaanbieder die contante betaling op internet mogelijk maakt. Sofortüberweisung is een technisch proces waarbij de online winkelier onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt, zodat de winkelier goederen en diensten direct na het plaatsen van de bestelling aan de klant kan leveren. 

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online winkel de betaalmethode "Sofortüberweisung" kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Sofortüberweisung doorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Bij het verwerken van de aankoop via Sofortüberweisung geeft de koper de pincode en TAN van zijn eigen bank door aan Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overboeking uit naar de online retailer na controle van het rekeningsaldo en het ophalen van verdere gegevens om de dekking van de rekening te controleren. De webwinkelier wordt dan automatisch op de hoogte gebracht van de uitvoering van de financiële transactie.

De persoonsgegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld, zijn uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking en tevens dienen om fraude te voorkomen. De verantwoordelijke persoon zal andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung doorgeven, zelfs als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door Sofortüberweisung worden doorgegeven aan kredietbureaus met het oog op identiteits- en kredietcontroles. Sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens het bedrijf moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment tegen Sofortüberweisung in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung zijn te vinden op www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

 

24. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

§ De rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel is artikel 6 (1) (a) AVG. 

§ De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd 

§ De rechtsgrondslag van een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf vereist, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is artikel 6 lid 1 letter c AVG. 

§ In zeldzame gevallen kan het de verwerking zijn die nodig is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon van persoonsgegevens te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn in het geval van gegevensverwerking voor humanitaire doeleinden of natuurrampen of andere door de mens veroorzaakte rampen, in welk geval de verwerking dan zou zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter d AVG (overweging 46 naar de AVG). 

§ Bovendien kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op de rechtsgrond van artikel 6 lid 1 letter f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn hierop gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren . Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever, een eenvoudig maar begrijpelijk legitiem belang is bijvoorbeeld het voorkomen van fraude door een klant van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 van de AVG). 
 

25. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium aan de hand waarvan de duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Als de deadline verstrijkt, worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van het contract.
 

26. Laatste informatie

Wij leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. volgens handels- of belastingrechtelijke voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften en vereisten (bijv. informatie over de contractpartner om de persoon te kennen). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die wij dan moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een koopovereenkomst of een (betaald) abonnement met hen sluit. Zonder deze persoonsgegevens zou het contract met de betrokkene niet effectief kunnen worden gesloten of zijn wij niet klaar om een ​​dergelijk contract af te sluiten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, kan hij of zij contact opnemen met ons bedrijf om na te gaan of het verstrekken van de persoonlijke gegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken gegevens en welke De gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens. Op verzoek kunnen de medewerkers hiervoor per geval een aanvraag indienen.
 

Winsen / Luhe, 26 mei 2020